Els nostres serveis

Nuestros servicios

Let us help

Serveis lingüístics

Servicios lingüísticos

Language Services

Traducció. Edició. Correcció.

Traducción. Corrección. Edición.

Translation. Proofreading. Editing.

Oferim solucions lingüístiques integrades, personalitzades i completes. Si no et sents prou còmode com per escriure un article acadèmic o un informe en anglès, t'oferim un servei de traducció i/o correcció que podem adaptar a les teves necessitats. Si has de guiar un grup de gent i necessites un intèrpret, parla amb nosaltres. També podem oferir classes de llengua per a millorar les teves habilitats de presentació.

Ofrecemos soluciones lingüísticas integradas, personalizadas y completas. Si no te sientes cómodo para escribir un artículo académico o un informe en inglés, te ofrecemos un servicio de traducción y/o corrección que podemos adaptar a tus necesidades. También podemos ofrecer clases de lengua para mejorar tus habilidades de presentación oral.

If you don't feel comfortable writing your academic paper, grant submission or report in English, we have a proofreading and/or translation service that we can tailor to your needs. We also offer language lessons to improve your presentation skills.

Coordinació d'esdeveniments

Coordinación de eventos

Event Management

Seminaris. Conferències. Jornades.

Seminarios. Conferencias. Jornadas.

Workshops. Conferences. Company retreats.

Ens especialitzem en seminaris, tallers i esdeveniments corporatius. Expliqueu-nos les vostres necessitats i nosaltres ens encarregarem de gestionar-ho: trobar el lloc, l'equipament tècnic, càtering, viatges i allotjament per les jornades.

Nos especializamos en seminarios, talleres y eventos corporativos. Explícanos tus necesidades y nos encargaremos de gestionarlo: lugar, equipación técnica, cátering, viajes y alojamiento para vuestras jornadas.

Sometimes it is difficult to find the time to organise business or social events on top of your daily job. We have an events management team that specialises in workshops, seminars and company events. Let us know what your needs are and we will find the perfect venue, catering, and all the technical requirements for the day.

Gestió de projectes

Gestión de proyectos

Project Management

Projectes. Informes. Bases de dades.

Proyectos. Informes. Bases de datos.

Projects. Reports. Databases.

Oferim solucions personalitzades en gestió de projectes tant en àmbits públics com privats. Disposem de project managers professionals amb experiència en projectes europeus i comunicació científica.

Ofrecemos soluciones personalizadas en gestión de proyectos tanto en ámbitos públicos como privados. Disponemos de project managers profesionales con experiencia en proyectos europeos y comunicación científica.

Tailored solutions in public or private project management. We have the support of professional project managers with experience in European and science communication projects

Minerva Knowledge

Cursos online

Educación online

Online Learning

Creació de cursos online (MOOCs)

Creación de cursos online.

Online course creation.

Embarca't en el futur de l'educació superior amb el nostre servei d'assessorament en la creació de cursos online. Oferim un servei complet que inclou material d'enregistrament professional, edició, i publicació del curs a les millors plataformes.

Embárcate en el futuro de la educación superior con nuestro servicio de asesoramiento en la creación de cursos online. Ofrecemos un servicio completo que incluye material de grabación profesional, edición, y publicación del curso en las mejores plataformas.

Embrace the future of education with our online course creation services. We offer a comprehensive service including professional recording equipment, editing, and publication of the course on the most appropriate platform.

           

Continguts i community management

Contenido y community management

Content and Community Management

Xarxes socials. Blogs. Marketing.

Redes Sociales. Blogs. Marketing.

Social networks. Blogs. Reports.

Ens podem encarregar del teu web, blog i xarxes socials perquè puguis arribar a la teva comunitat de manera més eficient.

Nos podemos encargar de tu web, blog, y redes sociales para que puedas llegar a tu comunidad de manera más eficiente.

Communicating your findings is paramount. We can manage your office website, blog or social networks so you can reach your community more efficently.

Minerva Knowledge

Referències

Referencias

Testimonials

"La Clara Armengou (de Minerva Knowledge) és capaç d'escoltar, analitzar i aprendre. Prospera i millora sota pressió i amb reptes i això es nota en la seva motivació."

Gema Revuelta, Directora del Centre d'Estudies en Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF)

"Clara Armengou (de Minerva Knowledge) es capaz de escuchar, analizar y aprender. Progresa y en entornos difíciles y esto se nota en su motivación."

Gema Revuelta, Directora del Centro de Estudios en Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF)

"Clara (at Minerva Knowledge) is able to listen, analyse and learn. She thrives in challenging environments and this shows in her motivation."

Gema Revuelta, Director of the Studies Centre on Science, Communication and Society at Universitat Pompeu Fabra (SCS-UPF)

"Minerva Knowledge ens ha ofert serveis lingüístics excel·lents i ha traduït presentacions corporatives i altres continguts per a la nostra web i xarxes socials. Van anar més enllà d'un servei lingüístic estàndard i ens van proporcionar assessorament sobre la modificació delcontingut per millorar l'experiència del lector i arribar a la nostra comunitat de manera més eficient."

Hector Frigola, Cofundador de Exclusive Tables

"Minerva Knowledge nos ha ofrecido excelentes servicios lingüísticos y de contenido traduciendo presentaciones corporativasy otros contenidos para nuestra web y redes sociales. Fueron más allá de un servicio de lengua estándar, proporcionando asesoramiento sobre la modificación del contenido para mejorar la experiencia del lector y llegar a nuestra comunidad de manera más eficiente."

Hector Frigola, Cofundador de Exclusive Tables

"Minerva Knowledge has been providing an excellent language and content service by quickly translating corporate presentations as well as other relevant content for our website and social media. They went beyond a standard language service by providing advice on content modification to improve reader experience and reaching our community more efficiently."

Hector Frigola, Co-Founder of Exclusive Tables

"Clara Armengou (de Minerva Knowledge ) va ser ràpida i eficient en la seva traducció d'una sèrie de guies d'ús de vídeo i va proporcionar un servei de molt bona qualitat. Va modificar el to per adaptar-lo a l'estil de les comunicacions i la seva traducció ha rebut molt bons comentaris dels usuaris nadius de castellà."

Eleanor Brampton, Marketing Executive a Cambridge University Press

"Clara (de Minerva Knowledge) fue rápida y eficiente en su traducción de una serie de guías de uso de vídeo y proporcionó un servicio de muy buena calidad. Modificó el tono para adaptarlo al estilo de las comunicaciones, y su traducción ha recibido muy buenos comentarios de los usuarios nativos de español."

Eleanor Brampton, Marketing Executive en Cambridge University Press

"Clara was quick and efficient with her translation for a suite of video user guides, and provided a really good quality service. She matched her tone to suit the style of communications, and her translation has received very good feedback from native Spanish users."

Eleanor Brampton, Marketing Executive at Cambridge University Press

"Minerva Knowledge va portar a terme les traduccions a l'anglès d'una selecció d'itineraris de senderisme per la comarca de l'Alt Urgell. Durant el treball de traducció va mostrar una gran eficiència i una professionalitat excel·lent."

Xavier Armengol, CEO de Rutes Pirineus

"Minerva Knowledge llevó a cabo traducciones al inglés de una selección de rutas de senderismo. Durante el proyecto de traducción, mostró eficiencia y profesionalidad excelentes."

Xavier Armengol, CEO de Rutes Pirineus

"Minerva Knowledge carried out English translations of a selection of eight hiking trails in the region of Alt Urgell. They showed great professionalism and excellent efficiency."

Xavier Armengol, CEO at Rutes Pirineus

Vols més informació?

Necesitas más información?

Can we help you?

Minerva Knowledge: deixa-ho a les nostres mans.

Minerva Knowledge: déjalo en nuestras manos.

Minerva Knowledge: personalised services you can trust.